Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home Smoleń

Ośrodek edukacyjny ZPKWŚ w Smoleniu

smolen

O ośrodku

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu (funkcjonujący przy Oddziale ZPKWŚ) zlokalizowany jest na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w jej wschodniej części – Paśmie Smoleńsko-Niegowonickim. Położony w „Dolinie Wodącej” – jednym z bardziej malowniczych terenów Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, w bliskim sąsiedztwie wielu atrakcyjnych i przyrodniczo cennych obiektów (m.in. rezerwat przyrody „Smoleń”
z ruinami średniowiecznego zamku, liczne ostańce skalne, jaskinie, stanowiska archeologiczne, pomniki przyrody oraz miejsca, w których hibernują nietoperze i in.). Bardzo bogata
i różnorodna szata roślinna z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, umożliwia prowadzenie zajęć z możliwością bezpośredniego kontaktu uczestników z gatunkami w miejscu ich naturalnego występowania.

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w salach dydaktycznych wyposażonych w sprzęt multimedialny,
w ekspozycji historyczno-przyrodniczej oraz w pracowni mikroskopowej.

Zajęcia realizowane są także w plenerowej bazie dydaktycznej zlokalizowanej na terenie wokół Ośrodka (m.in. zadaszony krąg ogniskowy, arboretum) oraz na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych zlokalizowanych na terenie PK „Orlich Gniazd”. Na terenie Ośrodka znajduje się kompleks noclegowo-edukacyjny pn. „Jurajska Ostoja” umożliwiający organizację zajęć dwu- lub trzydniowych.

W całorocznej ofercie edukacyjnej znajdują się m.in.: warsztaty ekologiczne (stacjonarne i terenowe), pogadanki, akcje (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia okazjonalne, konkursy (o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim). Ponadto w Ośrodku organizowane są także szkolenia i warsztaty dla osób dorosłych, konferencje oraz sympozja naukowe. Do pobrania:

Regulaminy OEN w Smoleniu

Oferta edukacyjna

 Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców: dzieci przedszkolne, młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. W tematyce zajęć dominują informacje dot. wdrażania zasad ekorozwoju, czynnych metod ochrony przyrody, zasad uprawiania turystyki bez szkody dla środowiska przyrodniczego oraz samych parków krajobrazowych – ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych. Wszelkie działania edukacyjne odbywają się na podstawie Programu Edukacyjnego ZPKWŚ, zaopiniowanego przez doradcę metodycznego.

Program edukacyjny realizowany jest w formie: pogadanek, warsztatów stacjonarnych
i terenowych, akcji ekologicznych, konkursów ekologicznych, zajęć okazjonalnych oraz sympozjów, konferencji naukowych i wielu innych.

 

Oferta Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu 

WARSZTATY STACJONARNE

Stacjonarne warsztaty ekologiczne realizowane są w sali dydaktycznej Ośrodka,
w ekspozycji historyczno-przyrodniczej, pracowni mikroskopowej (zlokalizowanych w budynku głównym) oraz w plenerowej bazie dydaktycznej wokół budynku. Zajęcia składają się z części teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) oraz praktycznej, w czasie której uczestnicy sprawdzają oraz utrwalają zdobyte informacje (przy pomocy kart pracy, gier i zabaw dydaktycznych, zadań plastycznych i in.). Przekazywane informacje oraz ćwiczenia dostosowywane są do poziomu wiekowego uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 1 h

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: 2 h

TEMATY ZAJĘĆ:

- Warsztaty w ekspozycji historyczno-przyrodniczej

- Przyroda pod mikroskopem

- Jaka to roślina – oznaczanie roślin zielnych za pomocą klucza i mikroskopu stereoskopowego

- Owad pod lupą, czyli budowa, charakterystyka i rola owadów w przyrodzie

- Porosty – leśne dziwaki

- Charakterystyka środowiska glebowego Jury

- Ogród dendrologiczny – rodzime oraz obce gatunki drzew i krzewów

- Pomagamy ptakom przetrwać zimę

- Życie w lesie - czyli las, jako ekosystem

- Papierowa wiklina

- Papier czerpany

- Rady na odpady

- Ekologia na widelcu - zasady zdrowego żywienia

- Woda – źródłem życia na Ziemi

WARSZTATY TERENOWE

Zajęcia w terenie są oderwaniem od ławki szkolnej i w sposób przyjazny uczniowi wprowadzają go w świat przyrody i ekologii, będąc jednocześnie doskonałym uzupełnieniem szkolnych ścieżek międzyprzedmiotowych i stanowią doskonałe połączenie edukacji z rekreacją i turystyką.

Zajęcia odbywają się na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Uczestnicy warsztatów powinni posiadać ubiór dostosowany do zajęć terenowych. Przebieg i czas trwania warsztatów uzależniony jest od odbiorców. Transport – we własnym zakresie uczestników.

Czas trwania warsztatów dla grup przedszkolnych: ok. 2 h

Czas trwania warsztatów dla pozostałych grup wiekowych: ok. 3 h

TEMATY ZAJĘĆ TERENOWYCH:

- Dolina Wodąca jako charakterystyczny element morfologiczny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

- Obserwacje ornitologiczne – ptaki Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

- Poznajemy rośliny Rezerwatu „Smoleń”

- Wybrane formy ochrony przyrody na terenie ścieżki edukacyjnej po „Dolinie Wodącej”

- Las, jako bogactwo naturalne

- Poznawanie środowiska przyrodniczego za pomocą zmysłów.

Podstawowe informacje o ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych:

- Ścieżka dydaktyczna "DOLINA WODĄCA"

Długość trasy : ok. 4,5 km
Czas przejścia : ok. 3 h
Liczba przystanków : 10
Stopień trudności : średni
Lokalizacja : Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”

Ścieżka przystosowana dla osób w różnych grupach wiekowych, jej trasa nie wymaga od uczestników specjalnej kondycji fizycznej. Ścieżka ma swój początek obok Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu i początkowo prowadzi drogą w kierunku wsi Złożeniec, po czym po
ok. 100 m skręca w lewo w głąb lasu. W trakcie marszu można poznać morfologię terenu, obserwować chronione gatunki flory, zobaczyć stanowiska archeologiczne („Biśnik”, „Grodzisko Pańskie”), podziwiać pomnik przyrody („Skały Zegarowe”) oraz rezerwat „Smoleń” z ruinami średniowiecznego zamku.

- Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie "SOKOLE GÓRY"

Długość trasy : ok. 4 km

Czas przejścia : ok. 3 h

Liczba przystanków : 9

Stopień trudności : trudna

Typ ścieżki : piesza

Lokalizacja : Park Krajobrazowy "Orlich Gniazd"

Pierwszy przystanek ścieżki przyrodniczej to skała "Pielgrzym". Trasa ścieżki prowadzi poprzez ciekawe zbiorowiska roślinne (buczyna storczykowa, kwaśna buczyna), wśród szczególnie licznych na tym terenie jaskiń i ostańców skalnych. Ostatnim przystankiem jest jaskinia Olsztyńska.


- Ścieżka dydaktyczna po rezerwacie "PARKOWE"

Długość trasy - 3,5 km

Czas przejścia - ok. 3 h

Liczba przystanków – 12

Stopień trudności : trudna

Typ ścieżki : piesza

Lokalizacja : Park Krajobrazowy "Orlich Gniazd"

Trasa tej ścieżki biegnie poprzez wyjątkowo piękny i cenny rezerwat. Na ścieżce można zobaczyć m.in. buczynę sudecka, Jaskinię Niedźwiedzią, pozostałości grodziska z VIII i IX wieku, tereny źródliskowe. Do rezerwatu prowadzi zielony szlak, a pierwszym przystankiem jest kamieniołom znajdujący się naprzeciw hotelu "Kmicic". Trasa kończy się przy Źródłach Zygmunta.

2-DNIOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE

Oferta 2-dniowych warsztatów ekologicznych organizowanych w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym
w Smoleniu kierowana jest do wszystkich zainteresowanych grup (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku i in.)

2-dniowy pobyt na warsztatach umożliwia pełniejsze poznanie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” z bogactwem jego walorów przyrodniczych, kulturowych
i historycznych. Jednocześnie każdy uczestnik zajęć ma możliwość połączenia edukacji z wypoczynkiem, rekreacją oraz turystyką.

W programie warsztatów 2-dniowych znajduje się miejsce na realizację własnych zajęć edukacyjnych (z wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego Ośrodka, m.in. sale dydaktyczne w budynku głównym, zaplecze socjalne, krąg ogniskowy, świetlica dydaktyczna).

ZPKWŚ nie zapewnia wyżywienia oraz transportu. Nocleg w kompleksie noclegowo-edukacyjnym „Jurajska Ostoja” jest bezpłatny. W trakcie pobytu na warsztatach istnieje możliwość korzystania
z świetlicy dydaktycznej w budynku głównym w celu organizacji posiłków ( konsumpcja przywiezionego prowiantu, lub catering organizowany we własnym zakresie).

Koszt 2-dniowych warsztatów zależy od ilości godzin zajęć warsztatowych oraz od miejsca organizacji kolacji (kolacja przy ognisku lub kolacja w budynku głównym).

Przykładowy ramowy program warsztatów :

Dzień I

8:00. – przyjazd uczestników do Ośrodka, zakwaterowanie

8:45. – powitanie, omówienie programu zajęć

9:00 – 14:00 – warsztaty ekologiczne stacjonarne i terenowe

14:00 – 15:00 – czas na obiad

16:00 – 17:00 - realizacja zajęć własnych

18:00 – 20:00 – czas na kolację (w kręgu ogniskowym lub w budynku głównym)

Dzień II

8:30 – 9:30 – czas na śniadanie

10:00 – 12:00 – warsztaty ekologiczne (lub 4 h od 10.00 – 14.00)

12:00 (14:00) – pożegnanie uczestników, wyjazd z Ośrodka. (w przypadku zajęć 4 h wyjazd ok. 14-ej).

Koszt udziału w warsztatach 2-dniowych:

Wariant I (7 h warsztatów) :

- Wariant I A: 23,95 zł/os. (z ogniskiem);

- Wariant I B: 22,65 zł/os. (bez ogniska);

Wariant II (9 h warsztatów) :

- Wariant II A: 28,35 zł/os. (z ogniskiem);

- Wariant II B: 27,05 zł/os. (bez ogniska).

Tematy zajęć 2-dniowych:

- Podróże po Jurze – różne oblicza ochrony przyrody

W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość poznania form ochrony przyrody występujących na terenie województwa śląskiego m.in. na przykładzie PK Orlich Gniazd, rezerwatu przyrody Smoleń i in.
W trakcie zajęć terenowych poznają gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, uczą się posługiwać przewodnikiem do oznaczania roślin. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych,
w terenie – ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza po „Dolinie Wodącej” oraz w ekspozycji historyczno-przyrodniczej.

- „Świat w skali mikro – czyli przyroda pod mikroskopem”

Uczestnicy zajęć poznają świat roślin i zwierząt występujących na terenie PK Orlich Gniazd.
W trakcie zajęć terenowych mają możliwość obserwacji pospolitych oraz chronionych gatunków flory
w ich naturalnym środowisku. Poznają także charakterystyczne dla tego obszaru gatunki muraw kserotermicznych. Warsztaty stacjonarne organizowane w pracowni mikroskopowej umożliwiają uczestnikom bliższe poznanie cech charakterystycznych roślin i zwierząt, możliwych do zaobserwowania tylko przy użyciu mikroskopu. Ponadto uczestnicy nabywają umiejętność posługiwania się kluczem do oznaczania roślin oraz tworzenia zielnika, potrafią samodzielnie oznaczyć wybrane gatunki roślin
i owadów.

- „Las wita Was”

Lasy porastające Wyżynę Krakowsko-Częstochowską stanowią miejsce, gdzie unikatowe gatunki roślin i zwierząt występują na tle średniowiecznych zamków i warowni jurajskich, co stanowi doskonały punkt wyjścia dla wielu interesujących zajęć. W trakcie zajęć dot. ekosystemu leśnego uczestnicy poznają typy lasu, jego budowę oraz znaczenie dla środowiska przyrodniczego, gatunki fauny i flory charakterystyczne dla danego ekosystemu (w tym m.in. buczyny - porastającej zbocza wzgórza zamkowego. W trakcie zajęć terenowych nabywają umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów oraz posługiwania się przewodnikiem do oznaczania ww. gatunków. Uczestnicząc w zajęciach stacjonarnych zdobywają wiedzę dot. sposobów ograniczania wycinki drzew.

- W zdrowym ciele – zdrowy duch”

Warsztaty poświęcone prowadzeniu zdrowego stylu życia. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się
m.in. w jaki sposób właściwie się odżywiać, w jaki sposób chronić środowisko naturalne przed nadmiernym zanieczyszczeniem odpadami (zasady segregacji odpadów, stosowanie precyklingu oraz zajęcia
z art.-recyklingu). W ramach utrzymania „zdrowego ciała” (czyli poprawy kondycji fizycznej i dotlenienia organizmu) uczestnicy wezmą udział w warsztatach terenowych na ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej
po „Dolinie Wodącej”. (Osoby posiadające kije do Nordic-walking’u mogą wykorzystać je w trakcie pokonywania trasy).

- „Z wizytą u neandertalczyka”

Zajęcia dotyczące zagadnień geomorfologicznych i kulturowych Doliny Wodącej. Uczestnicy
w trakcie zajęć terenowych i stacjonarnych dowiedzą się czym są ostańce skalne, zjawiska krasowe
i jakie formy powstają w wyniku ich występowania. Poznają warunki panujące w jaskiniach oraz gatunki fauny, które je zamieszkują (m.in. gatunki hibernujących tu nietoperzy – objętych ochroną gatunkową). Będą mieli okazję poznać bogatą historię tego obszaru (m.in. informacje dot. dokonanych odkryć archeologicznych – ślady obozowisk neandertalczyków oraz gatunków zwierząt takich jak m.in. mamuty, nosorożce włochate i in., legendy i opowieści ludowe na temat zamku oraz jaskiń).

3 - DNIOWE WARSZTATY EKOLOGICZNE

Oferta 3-dniowych warsztatów ekologicznych organizowanych w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym 

w Smoleniu kierowana jest do wszystkich zainteresowanych grup (dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku i in.)

3-dniowy pobyt na warsztatach umożliwia pełniejsze poznanie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej oraz Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” z bogactwem jego walorów przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych. Jednocześnie każdy uczestnik zajęć ma możliwość połączenia edukacji z wypoczynkiem, rekreacją oraz turystyką.

W programie warsztatów 3-dniowych znajduje się miejsce na realizację własnych zajęć edukacyjnych (z wykorzystaniem zaplecza dydaktycznego Ośrodka, m.in. sale dydaktyczne w budynku głównym, zaplecze socjalne, krąg ogniskowy, świetlica dydaktyczna).

ZPKWŚ nie zapewnia wyżywienia oraz transportu. Nocleg w kompleksie noclegowo-edukacyjnym „Jurajska Ostoja” jest bezpłatny. W trakcie pobytu na warsztatach istnieje możliwość korzystania 
z świetlicy dydaktycznej w budynku głównym w celu organizacji posiłków ( konsumpcja przywiezionego prowiantu, lub catering organizowany we własnym zakresie).

Koszt 3-dniowych warsztatów zależy od miejsca organizacji kolacji (kolacja przy ognisku lub kolacja w budynku głównym).

Przykładowy ramowy program warsztatów:

Dzień I

8.00 - przyjazd uczestników do Ośrodka, zakwaterowanie

8:45 - powitanie, omówienie programu zajęć

9:00 - 14:00 - warsztaty ekologiczne stacjonarne i terenowe

14:00 - 15:00 - czas na obiad 

16:00 - 17:00 - realizacja własnych zajęć

18:00 - 20:00 - czas na kolację (w kręgu ogniskowym lub w budynku głównym)

Dzień II

8:30 - 9:30 - czas na śniadanie 

10:00 - 14:00 - warsztaty ekologiczne stacjonarne lub terenowe

14:00 - 15:00 - czas na obiad

18:00 - 20:00 - czas na kolację (w kręgu ogniskowym lub w budynku głównym)

Dzień III

8:30 - 9:30 - czas na śniadanie

10:00 - 12:00 - warsztaty stacjonarne lub terenowe

12:00 - pożegnianie i wyjazd uczestników z ośrodka

Koszt udziału w warsztatach trzydniowych:

- WARIANT I - 38,40 zł (4 godziny użytkowania kręgu  ogniskowego)

- WARIANT II - 35,80 zł (bez ogniska)

- WARIANT III - 37,10 zł (2 godziny użytkownaia kręgu ogniskowego) 


POGADANKI

W Ośrodku prowadzone są pogadanki (w oparciu o prezentację multimedialną) o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Czas trwania pogadanki – ok. 40 min.

- Kilka słów o nas, czyli struktura i działalność ZPKWŚ

- Województwo Śląskie – przyroda i krajobraz

- Rośliny województwa śląskiego

- Zwierzęta województwa śląskiego

- Formy ochrony przyrody w województwie śląskim

- Fauna plejstoceńska

- Średniowieczne zamki i warownie jurajskie

FESTYNY

Corocznie na terenie Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu organizowane są tematyczne festyny plenerowe w ramach akcji i świąt ekologicznych tj. np. „Dzień Ziemi” (organizowany
w kwietniu), „Sprzątanie Świata” (organizowane we wrześniu) , „Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Leśnika i Drzewiarza” (organizowany w maju) i in., w których uczestniczą grupy dzieci
i młodzieży szkolnej. W trakcie zajęć organizowany jest szereg konkurencji ekologicznych
(w tym również ruchowe gry dydaktyczne), a także wiele innych atrakcji. Staramy się połączyć aktywną edukację z zabawą. Zajęcia odbywają się w plenerowej bazie dydaktycznej Ośrodka (teren ogrodzony).

KONKURSY

Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu organizuje różnego rodzaju konkursy tematyczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu lokalnym, wojewódzkim (m.in. „ Konkurs Wiedzy Ekologicznej”) i ogólnopolskim (m.in. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”). Są to głównie konkursy sprawdzające wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekologii, przyrody, jak również konkursy plastyczne i fotograficzne.

ZAJĘCIA OKAZJONALNE

W Ośrodku odbywają się zajęcia tematycznie związane z różnego rodzaju świętami m.in.: „Święta Wielkanocne”, „ Dzień Dziecka”, „Święta Bożego Narodzenia”, a także zajęcia specjalne
w trakcie ferii i wakacji letnich. Są to pojedyncze spotkania, organizowane raz w roku.

Znaczek „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

Znaczek może zdobyć każdy turysta poprzez zwiedzanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych znajdujących się na terenie obejmującym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Podstawą do ubiegania się o przyznanie znaczka jest książeczka „Przyjaciela Parków Krajobrazowych”
z udokumentowanymi przebytymi ścieżkami przyrodniczo-dydaktycznymi oraz trasami rowerowymi
w poszczególnych parkach krajobrazowych ZPKWŚ. Książeczki dostępne są we wszystkich Ośrodkach Edukacyjnych ZPKWŚ.

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu odbywają się w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00. W celu ustalenia terminu oraz tematu zajęć należy skontaktować się z pracownikiem Działu Edukacji Ekologicznej ZPKWŚ w Smoleniu: tel. 32 673 60 79

Do pobrania:

Ulotka informacyjna o OEN w Smoleniu

Regulamin zdobywania znaczka „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”

Cennik

CENNIK USŁUG

świadczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Lp.

Rodzaj usług

Grupa docelowa

Czas trwania

Cena

1.

WARSZTATY EKOLOGICZNE STACJONARNE
(w sali dydaktycznej )

Przedszkola

1 h

2,20 zł/os

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

2 h

4,40 zł/os

2.

WARSZTATY EKOLOGICZNE TERENOWE
(np. na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych)

Przedszkola,

szkoły podstawowe, gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

3 h

6,60 zł/os

3.

WARSZTATY – EKSPOZYCJA PRZYRODNICZA

Wszyscy zainteresowani.

1 h

2,20 zł/os

4.

KRĄG OGNISKOWY

Wszyscy zainteresowani.

42,00 zł/h (opłata za każdą rozpoczętą godzinę)

5.

UDOSTĘPNIANIE
SAL
DYDAKTYCZNYCH

Wszyscy zainteresowani.

29,00 zł/h – (opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

6.

KRÓTKOTRWAŁE ZAKWATEROWANIE

Wszyscy zainteresowani.

37,00 zł/dobę (nocleg
w budynku głównym)

Cennik obejmuje podstawowe usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, zwany dalej Zespołem. Istnieje możliwość realizacji dodatkowych usług, zgodnych z zakresem działalności Zespołu, a nie ujętych w cenniku, wycenionych według odrębnych kalkulacji.
Kwoty ujęte w cenniku są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

Kontakt


KONTAKT

Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu
42 - 436, Pilica
tel. (032) 673 60 79
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

smolen_dMOŻLIWOŚĆ DOJAZDU

To nic trudnego, wystarczy kierować się trasą Katowice - Zawiercie - Pilica - Smoleń. Jeśli nie jesteś zmotoryzowany, nie martw się, możesz dojechać pociągiem do Zawiercia, a stamtąd do Ośrodka Edukacyjno - Naukowego w Smoleniu dotrzesz busami relacji Zawiercie - Wolbrom. Aby dotrzeć do naszego Ośrodka, od przystanku trzeba przejść pieszo około 800 metrów drogą asfaltową, prowadzącą początkowo między zabudowaniami, a następnie pomiędzy polami. Można także skorzystać z linii Zawiercie - Złożeniec, z przystanku w Złożeńcu do naszego Ośrodka prowadzi leśna droga - dł. około 1,5 km.

Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości