Dzisiaj jest: 28 Maj 2017    |    Imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

Edukacja Ekologiczna

logo_kolor_dofinansowano_pl
Home

Projekty dofinansowane przez Narodowegy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Projekt „Ochrona wartości przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej"

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 155/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 28.03.2014 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu wynosi 180 300,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 150 300,00 zł.

Projekt „Ochrona walorów przyrodniczych obszarów wodno-błotnych oraz poprawa warunków lęgowych dla rybitwy rzecznej" realizowany jest w latach 2014-2015 na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą". Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych".

Celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków do założenia kolonii lęgowych rybitwy rzecznej, gatunku umieszczonego na „Czerwonej Liście Kręgowców Górnego Śląska" jako gatunek rzadki (status zagrożenia R). Jest to działanie z zakresu czynnej ochrony przyrody na zalewie Gzel zlokalizowanym

w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". W Parku Krajobrazowym „Lasy nad Górną Liswartą" projekt ma za zadanie ochronę ekosystemów hydrogenicznych, ograniczenie skutków antropopresji na obszarach przyrodniczo cennych poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego w obrębie stawów Hadra oraz poprawę stosunków wodnych na stawach Hadra i obszarze przyległym.

W ramach zadania wykonywane są następujące działania:

1. Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą":

- Wykoszenie trzcin na stawie Hadra I i Hadra II wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 6 ha, które poprawi warunki siedliskowe oraz umożliwi utrzymanie większej liczby mikrosiedlisk. Utrzymanie otwartego lustra wody poprzez regularne usuwanie nadmiaru biomasy jest konieczne do zoptymalizowania warunków bytowania dla występujących tu gatunków. Koszenia planuje się wykonać dwukrotnie w następujących po sobie latach. (IV kwartał roku 2014 i 2015);

- Wykaszanie grobli stawu Hadra I i Hadra II na powierzchni 1,1ha (IV kwartał roku 2014);

- Odtworzenie małej infrastruktury turystycznej na kompleksie stawów Hadra (ławostół + tablica informacyjna w IV kwartale 2014 r.) oraz wieży obserwacyjnej (1 szt. w III kwartale 2015 r.);

- Odmulenie doprowadzalnika na powierzchni 0,1 ha, który zapewni lepszy dopływ wody i wyeliminowanie zatrzymywania wody na przyległych obszarach (I kwartał 2015 r.);

- Wydanie informatora o obszarach wodno-błotnych – 4 000 szt. (IV kwartał 2014 r.), celem popularyzacji informacji o Parku Krajobrazowym oraz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

2. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich":

- Stworzenie kolonii lęgowej gatunku sterna hirundo (rybitwa rzeczna) na obszarze Zalewu Rybnickiego poprzez wykonanie specjalnej pływającej betonowej platformy podgniazdowej, pełniącej rolę sztucznej wyspy do gniazdowania (II kwartał 2014 r. i III kwartał 2015 r.).

II. Projekt : „Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą"

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 94/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu to 473 000,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 453 000,00 zł.

Projekt „Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego 'Lasy nad Górną Liswartą'" realizowany jest w latach 2013-2014 na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą", na obszarze Użytku Ekologicznego „Brzoza". Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych".

Projekt ma na celu utrzymanie korzystnych efektów ekologicznych na cennych przyrodniczo obszarach siedlisk nieleśnych, ochronę ekosystemów hydrogenicznych oraz ograniczenie skutków antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo.

Planowany i zrealizowany efekt rzeczowy przedsięwzięcia w latach 2013-2014:

- Prace w ekosystemach wodnych poprzez mechaniczne odmulanie dna zbiornika na powierzchni 3,5 ha

(I kwartał 2013 r.);

- Prace w ekosystemach wodnych poprzez zabezpieczenie grobli zbiornika na długości 300 mb (I kwartał 2013 r.);

- Prace w ekosystemach wodnych poprzez mechaniczne odmulanie doprowadzalnika na długości 1 km

(I kwartał 2013 r.);

- Prace w ekosystemach wodnych poprzez dwukrotne ręczne wykaszanie zarastającego lustra wody zbiornika wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 4 ha (IV kwartał 2013 r. i IV kwartał 2014 r.);

- Prace w ekosystemach nieleśnych poprzez dwukrotne ręczne wykaszanie łąk wilgotnych wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 4 ha (IV kwartał 2013 r. i IV kwartał 2014 r.);

- Opracowanie i wydanie materiałów popularyzujących ochronę środowiska i postawy proekologiczne poprzez aktualizację, druk mapy przyrodniczej Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą" w 4000 egzemplarzy (IV kwartał 2014 r.).

III. Projekt: „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego"

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 154/2014/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 28.03.2014 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu 190 100,00 zł w tym dotacja NFOŚiGW 171 000,00 zł.

Projekt „Przeciwdziałanie antropopresji na wybranych obszarach chronionych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego" realizowany w 2014 roku na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd" oraz Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą". Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych".

Osiągnięto następujące efekty ekologiczne przedsięwzięcia:

- zapobieganie presji ruchu turystycznego na tereny chronione województwa śląskiego poprzez racjonalne jego ukierunkowanie i skupianie punktów postojowych w wyznaczonych do tego miejscach;

- zabezpieczenie obszarów chronionych przed niekontrolowaną penetracją;

- właściwa promocja chronionych walorów przyrodniczych, zgodna z zasadami ochrony przyrody;

- podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności wybranych ścieżek edukacyjnych poprzez wymianę lub remont poszczególnych elementów.

W ramach tego projektu przeprowadzono prace na terenie 7 ścieżek edukacyjnych, gdzie wykonano:

• Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Parkowe: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej, wymianę i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).

• Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Sokole Góry: udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).

• Ścieżka edukacyjna "Kierzkowskie Bagna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).

• Ścieżka edukacyjna "Cisy nad Liswartą": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz udrożnienie trasy ścieżki edukacyjnej (III kwartał 2014 r.).

• Ścieżka edukacyjna "Kalina - Olszyna": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych, wymiana i montaż dużych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.)

• Ścieżka edukacyjna przy użytku ekologicznym "Brzoza": wymiana i montaż małych tablic edukacyjnych oraz odnowienie oznakowania trasy ścieżki (III kwartał 2014 r.).

• Ścieżka edukacyjna w obrębie niszy źródliskowej rzeki Czarnej Przemszy w Zawierciu – Bzowie: wymiana i montaż miejsc edukacyjnych (zadaszonych stołów wraz z siedziskami), wymiana i montaż małych tablic informacyjnych, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z kostki brukowej, wymianę (remont) nawierzchni ścieżki edukacyjnej i dojść do źródeł wykonanych z nawierzchni mineralnej, remont schodów na trasie ścieżki edukacyjnej oraz remont obudowy źródeł (II kwartał 2014 r.).

IV. Projekt: „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego"

Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 95/2013/Wn-12/OP-WK-EF/D z dnia 13.03.2013 r z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie (NFOŚiGW). Całkowity koszt projektu 187 420,00 zł finansowany z NFOŚiGW.

Projekt „Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego" realizowany jest w latach 2013-2014 na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd", Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" oraz Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą". Wniosek na działania z zakresu czynnej ochrony przyrody powstał w ramach programu priorytetowego: „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo: Wsparcie przedsięwzięć mających na celu utrwalenie uzyskanych efektów ekologicznych w projektach przyrodniczych".

Celem projektu była ochrona ekosystemów nieleśnych niezbędnych do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej w województwie śląskim.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

- Wykoszeniu muraw we Mstowie, gminie Żarki, Olsztynie na powierzchni 8,2 ha;

- Wykoszeniu łąk zmiennowilgotnych – Łąki Niegowonickie na powierzchni 3,5 ha;

- Wykoszeniu muraw na terenie użytku ekologicznego Góry Towarne na powierzchni 3,72 ha;

- Wykoszeniu łąk wilgotnych- użytek ekologiczny „Kencerz" na powierzchni 4 ha;

- Wykoszeniu łąk na terenie PK „Lasy Nad Górną Liswartą" na powierzchni 1,82 ha;

- Wykoszeniu łąk na terenie Beskidów na powierzchni 4 ha;

- Wykoszeniu łąk na terenie Beskidów z usunięciem podrostów drzew i krzewów na powierzchni 0,5 ha.


Szukaj

bip_logo
swiadomi_zagrozenia
blog_baner
rak_szlachetny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie
 

Liczba użytkowników

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości